Bugün yeni gelişmeler birbirini takip etmekte ve bilhassa tesisatın tesis ve işletme giderlerinin azaltılması konusu üzerine önemle eğilinmektedir. Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için bugün şu şart ları yerine getirmesi gereklidir:
a – Isıtılan ortamın sıcaklık derecesi ± 1°C’lik bir hassasiyetle kararlı olmalıdır.
b . Hızlı ve etkili bir ayar tertibatına sahip olmalıdır.
c . Isıtma tesiri ile ısıtılan mahallin atmosferi bozulmamalıdır.
d. Tesisat tesis, işletme ve bakım giderleri yönünden rantabl olmalıdır.
Isıtma sistemlerini bugün üç ana grup altında toplamak mümkündür.

LOKAL ISITMA
Isı, ısıtılacak mahallin bizzat içinde üretilir. Bu sistemin tatbik edildiği yerlerde, ısıtılması gereken her mahalde bir ısı üreticinin bulunması gereklidir. Şömine, odun, kömür sobaları, elektrikli ısıtma cihazları ile yapılan ısıtma bu gruba girer.

MERKEZİ ISITMA
Bir ısıtma merkezinde üretilen ısının, taşıyıcı bir ortam vasıtasıyla ısıtılması istenen mahallere yerleştirilmiş ısıtıcılara gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilen ısıtmaya, merkezi ısıtma denir.  Merkezi ısıtma, ısı taşıyan ortamın cinsine göre çeşitli isimler alır.

SICAK SU İLE ISITMA
Burada ısı taşıyıcı ortam azami 90°C’ye kadar ısıtılmış sudur. Bu sıcaklık derecesinde buharlaşma tehlikesi olmadığından tesisat atmosfere açıktır. Isıtılmış olan su, ya sıcak su ile soğuyan suyun Özgül ağırlıkları arasındaki fark dolayısile tabii olarak veya devreye bir tulumba ilâvesi ile cebri olarak sirkülasyon yapar. Çıkış suyu 110’C’ye kadar olan ısıtma sis temleri de sıcak sulu ısıtma sistemleri içinde değerlendirilirler. Ancak sistem, kapalı bir sistem olup, 110°C’ye kadar sı caklığa tekabül eden basınç altında tutulur. Genleşme tankına takılan bir güvenlik sifonu ile
hem gerekli basınç, hem de sistemin güvenliği sağlanır.

KIZGIN SULU ISITMA
Bu sistemde 110 ilâ 190 0C’a Kadar ısıtılmış su kullanılır. Suyun buharlaşmasını önlemek için devamlı bir karşı basınç meydana getirilir. Bundan ötürü tesisatın dış atmosferle bağlantısı yoktur.

ALÇAK BASINÇLI BUHARLA ISITMA
– Kalorifer kazanından çıkış basıncı 0,5 atü (kg/cm ) ve sıcaklığı da en çok 1HTC olan buharla yapılan ısıtmadır.

YÜKSEK BASINÇLI BUHARLA ISITMA
Kalorifer kazanından çıkış basıncı 0,5 atüden ve sıcaklığı da 110 0C’den yüksek buharla yapılan ısıtmadır.

VAKUMLU BUHARLA ISITMA
Basıncı atmosfer basıncından az olup, 0,25 ile 0,95 atü arasında değişen ve sıcaklığı da en az 65°C olan buharla yapılan ısıtmadır.

SICAK HAVA İLE ISITMA
Burada ısı taşıyan ortam havadır. Bir merkezde ısıtılan hava kanalları vasıtası ile ısıtılması gereken mahalle sevk edilir. Bu sistem ancak ısıtma ile beraber hava değişiminin de sağlanmasının gerekli olduğu yerlerde uygulanır.

BÖLGESEL ISITMALAR (Uzaktan ısıtma, kent ısıtması)
Eğer birden fazla bina, her binada ayrı ayrı kazan daireleri tesis etmek yerine, bu binaların dışında tesis edilecek bir tek kazan dairesinden ısıtılırsa, böyle bir ısıtma sistemine Bölgesel Isıtma, ortak kazan dairesine ise Bölgesel Isıtma Santralı denir. Isıtılacak bölge, çok büyük ve yoğun bir yerleşim bölgesi olabilir. Bu takdirde bir Kent Isıtması söz konusudur. Kent ısıtmasında, hem konut binalarına hem de fabrikalara, gerek bina ısıtması gerekse endüstriyel üretim için gerekli ısı satışı yapılır. Bir yerleşim bölgesinin, bir ısıtma santralından mı yoksa birkaç ısıtma santralından mı ısıtılmasının daha doğru olacağı, dikkatli ve ayrıntılı yapılacak bir fizibilite etüdü sonucunda ortaya konabilir. Bölgesel ısıtma sistemleri, büyük bina gurupları için özellikle uygulanır; örneğin: Hastaneler, kışlalar, konut siteleri, üniversite kampüsleri, endüstriyel üretim tesisleri gibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.