• Risk Analizi Eskişehir

 

RİSK ANALİZİ

 

  Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Risk analizi ve risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Taksim danışmanlık risk değerlendirme programlarında İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin ortadan kaldırılması için uygun çözüm önerileri sunmaktadır. İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler incelenerek işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk Analizi Uygulamaları

  • Risk Analizi ekibinin belirlenmesi
  • Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi
  • Makine, iş süreçleri, çevresel risklerin ve çalışma ortamının belirlenmesi
  • Tüm belirlenen Risklerin ekiple birlikte ele alınarak değerlendirilmesi  ve kategorize edilmesi
  • Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi
  • Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenip ve bertaraf sürelerinin tebliğ edilmesi
  • Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi.
  • Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturup gerekli takibin yapılması
  • Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.

Eskişehir Risk Analizi hizmetinde uzmanların tercihi - VAV Mühendislik

Risk Analizi